●  Qingshan Li, Yifeng Zheng, Wanbing Guan, Le Jin, Cheng Xu, Wei Guo Wang, Achieving high-efficiency hydrogen production using planar solid-oxide electrolysis stacks, international journal of hydrogen energy 39(2014) 10833-10842
●  Chen Zhou,Xiao Liu,Chunzheng Wu,Yanwei Wen,Yejian Xue,Rong Chen,Zhaoliang Zhang,Bin Shan,Hongfeng Yin and Wei Guo Wang, NO oxidation catalysis on copper doped hexagonal phase LaCoO3:a combined experimental and theoretical study, Phys. Chem. Chem. Phys., 2014, 16, 5106--5112.
●  JianXin Wang, JiaLong Sun, ChangRong He, Qin Wang, WeiGuo Wang, Mass synthesis of high performance (La0.75Sr0.25)0.95MnO3±δ nano-powder prepared via a low-carbon chemical solution method, Journal of Power Sources 253 (2014) 424-430.
●  Man Liu,ChangRong He,WeiGuo Wang, JianXin Wang, Synthesis and characterization of 10Sc1CeSZ powders prepared by asolid-liquid method for electrolyte-supported solid oxide fuel cells, Ceramics International 40 (2014) 5441-5446.
●  Yifeng Zheng, Qingshan Li, Wanbin Guan, Cheng Xu, Wei Wu,WeiGuo Wang, Investigation of 30-cell solid oxide electrolyzer stack modules for hydrogen production, Ceramics International40(2014)5801-5809.
●  Le Jin, Wanbing Guan , Xiao Ma, Huijuan Zhai, Wei Guo Wang, Quantitative contribution of resistance sources of components to stack performance for planar solid oxide fuel cells, Journal of Power Sources 253 (2014) 305-314.
●  Wei Wu, Wanbing Guan, Guoliang Wang, Wu Liu, Qingsheng Zhang,Tao Chen, Wei Guo Wang, Evaluation of Ni80Cr20/(La0.75Sr0.25)0.95MnO3 dual layer coating on SUS 430 stainless steel used as metallic interconnect for solid oxide fuel cells, international journal of hydrogen energy 39(2014) 996-1004.